อบรมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ นางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาการค้ามนุษย์

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็น ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ประกอบกับ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แม้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มีความรุนแรงเด่นชัด แต่ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดโครงการ อบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง เรียนรู้วิธีการแนะนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจัดกิจกรรมป้องกันการค้ามนุษย์ โดยวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความหมายและรูปแบบการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม การบรรยายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541 และคุ้มครองแรงงานเด็ก การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกระบวนการส่งต่อบุคคลต่างด้าว และ การบรรยายเรื่องการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

  • April 22, 2018
  • health news
  •   no tag
  • Comments Off on อบรมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์